Webinar: Ideas to improve your QA Operations and efficiency

Спікер(-и) події
Додати у Google Calendar
Опис події

Webinar: "Ideas to you improve your QA operations and efficiency"

 • How to prevent bugs by testing early and testing throughout(Shift left)
 • Significance of exploratory testing
 • How to devise an Intelligent test automation strategy?
 • Why and how you should measure the value of test automation?
 • Many times we fail to find the issues that our customers find, why?
 • Why the quality of test data matter?
 • Building a quality mindset in the team,
 • More tips, tricks, and strategies to improve QA operations.

Ukrainian Agenda:

Шляхи покращення якості та ефективності Тестування ПЗ

 • Як запобігти помилкам шляхом раннього тестування та тестуванням протягом усього циклу розробки ПЗ ?
 • Значущість exploratory testing
 • Як розробити розумну стратегію автоматизації тестів?
 • Чому і як слід вимірювати метриками Автоматизацію?
 • Багато разів нам не вдається знайти дефекти, але чомусь наші клієнти їх знаходять, чому?
 • Чому якість тестових даних має значення?
 • Формування якісного мислення в колективі,
 • Більше порад, прийомів та стратегій для вдосконалення QA operations і забезпечення якості.

Мова доповіді: англійська

Russian Agenda:

Идеи улучшения качества и эффективности Тестирования ПО

 • Как предотвратить ошибки путем раннего тестирования и повсеместного тестирования.
 • Значение exploratory testing
 • Как разработать умную стратегию автоматизации тестирования?
 • Почему и как следует измерять ценность автоматизации?
 • Много раз нам не получается найти проблемы, в тоже время которые обнаруживают наши клиенты, почему?
 • Почему качество тестовых данных имеет значение?
 • Формирование качественного мышления в команде.
 • Дополнительные советы, хитрости и стратегии улучшения QA operation.